УСТАВ

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДИНГУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДИНГУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ” (надалі Федерація) – є громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної направленості, що створено на засадах самоврядності, незалежності та добровільності для задоволення та захисту прав, свобод та законних інтересів членів Федерації шляхом провадження оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої, наукової діяльності, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.2. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності з Загальною декларацією прав людини, Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, іншими нормативно-правовими актами законодавства України та цим Статутом.

1.3. Юридична адреса Федерації: Україна, місто Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 31, корпус 4, квартира 42.

1.4. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в установах банків, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

1.5. Федерація має круглу печатку та штампи, зразки яких затверджуються Президією Федерації, а також атрибутику та символіку, що затверджуються Загальними зборами Федерації. Символіка Федерації реєструється у вставленому законодавством порядку. Федерація має бланки зі своїм найменуванням та членські квітки.

1.6. Найменування Федерації:

1.6.1. Повне найменування українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДИНГУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ”.

1.6.2. Скорочене найменування українською мовою – ГО “ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДИНГУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ”.

1.6.3. Повне найменування англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION “ODESSA REGIONAL BODYBUILDING FEDERATION”.

1.6.4. Скорочене найменування англійською мовою – PO “ODESSA REGIONAL BODYBUILDING FEDERATION”.

1.7. Федерація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.

1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.9. Федерація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, спільності інтересів та рівності прав її членів, самоуправління, гуманності, законності і гласності.

2. МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Федерації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших соціальних інтересів своїх членів, сприяння розвитку та популяризації бодібілдингу, як виду спорту в м. Одесі та Одеській області.

2.2. Напрямами діяльності Федерації є:

2.2.1. сприяння реалізації програм розвитку аматорського бодібілдингу та інвалідного спорту в м. Одесі та Одеській області на основі їх популяризації;

2.2.2. сприяння охороні здоров’я спортсменів, тренерів і інших фахівців, піклування про ветеранів спорту та інвалідного спорту;

2.2.3. сприяння реабілітації інвалідів;

2.2.4. підтримка дітей та молоді з малозабезпечених сімей, залучення їх до занять спортом і ведення здорового способу життя;

2.2.5. підтримка ділової активності, соціального і правового статусу членів Федерації;

2.2.6. розширення участі членів Федерації у суспільному житті шляхом реалізації їх спортивних, суспільних, соціальних, економічних та творчих можливостей;

2.2.7. сприяння здійсненню виховної діяльності серед молоді та популяризація здорового способу життя без наркотиків і алкоголю;

2.2.8. організація і проведення міських, обласних, регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних змагань з бодібілдингу та інвалідного спорту спільно зі спортивними організаціями, органами влади та іншими зацікавленими сторонами;

2.2.9. створення реабілітаційних та спортивних центрів для інвалідів;

2.2.10. організація виставок та ярмарків, проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, змагань, показних виступів, видання науково-інформаційної та іншої продукції з метою популяризації діяльності Федерації;

2.2.11. сприяння розвитку міжрегіональних і міжнародних зв’язків;

2.2.12. проведення атестаційної діяльності по присвоєнню спеціальних спортивних звань, розрядів та інших відзнак та нагород своїм членам;

2.2.13. сприяння органам влади всіх рівнів у вирішенні задач соціального, культурного, спортивного розвитку міжнародного гуманітарного співробітництва шляхом участі в громадських рухах, програмах, заходах, змаганнях, в тому числі і міжнародних;

2.2.14. розробка пропозицій (проектів) по будівництву та облаштуванню будівель та споруд, які пристосовані для проведення заходів з метою зміцнення здоров’я населення, їх будівництво та спорудження;

2.2.15. сприяння правовому та соціальному захисту, а також майнова і фінансова підтримка членів Федерації, інших спортсменів та тренерів, інвалідів та ветеранів спорту.

2.3. Для досягнення зазначених цілей та мети Федерація в установленому законодавством порядку проводить наступну діяльність:

2.3.1. розробляє і реалізує програми розвитку бодібілдингу та інвалідного спорту у м. Одесі та Одеській області;

2.3.2. організовує та проводить змагання, збори, конференції та інші заходи;

2.3.3. готує Положення про міські та обласні змагання, здійснює контроль за їх дотриманням;

2.3.4. організовує і проводить заходи по підготовці та підвищенню кваліфікації спортсменів, тренерів та суддів з бодібілдингу та інвалідного спорту серед своїх членів;

2.3.5. залучає нових членів;

2.3.6. проводить атестаційну діяльність по присвоєнню спеціальних спортивних звань, розрядів та інших відзнак і нагород членам Федерації;

2.3.7. засновує засоби масової інформації, організує видавничу діяльність, видає методичну, довідково-інформаційну, іншу друковану, відео та аудіо продукцію з бодібілдингу та інвалідного спорту, в тому числі шляхом створення видавництв;

2.3.8. вивчає зарубіжний досвід в спортивній галузі та здійснює співробітництво з аналогічними організаціями за кордоном;

2.3.9. проводить заходи з реабілітації та залученню до занять спортом інвалідів;

2.3.10. бере участь в будівництві та експлуатації спортивних будівель та споруд;

2.3.11. забезпечує правовий та соціальний захист інтересів своїх членів;

2.3.12. представляє інтереси своїх членів в національних та міжнародних організаціях, здійснює спортивне та інше співробітництво з організаціями зарубіжних країн;

2.3.13. розробляє принципи та критерії формування збірних команд, програми та плани їх підготовки;

2.3.14. проводить тісну взаємодію з державними, профспілковими, кооперативними та громадськими організаціями з питань реалізації планів та програм Федерації;

2.3.15. звертається до органів державної влади, а також до інших органів з пропозиціями, які відповідають реалізації цілей та завдань Федерації;

2.3.16. співпрацює з медичними закладами любого рівня з метою впровадження наукових і практичних досліджень в галузі спортивної діяльності та реабілітації інвалідів;

2.3.17. формує апарат працівників для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи для своїх цілей фахівців необхідних галузей;

2.3.18. сприяє підбору та розстановці тренерів, спортсменів та інших фахівців, а також суддів для проведення змагань;

2.3.19. утворює фонди для фінансування спеціальних програм;

2.3.20. проводить міські, обласні, регіональні, міжрегіональні, всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання, турніри, чемпіонати та інше;

2.3.21. приймає участь в підготовці спортивного резерву в спортивних школах, олімпійських центрах, спортивних клубах, реабілітаційних центрах та інше;

2.3.22. відкриває (придбає) спортивні, тренажерні, реабілітаційні та інші зали, басейни та інше;

2.3.23. випускає символіку, нагороди, кубки та інші засоби відзнаки, присвоює спеціальні звання за внесений вклад в розвиток Федерації та популяризацію спорту та інвалідного спорту;

2.3.24. придбає костюми, спортивне та інше обладнання та інвентар;

2.3.25. створює телевізійні програми;

2.3.26. інформує членів Федерації про зміни законодавства з питань спорту, соціального захисту спортсменів, інвалідів та інших громадян, надає консультаційно-правові послуги своїм членам та представляє їх інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях;

2.3.27. створює юридичні особи (підприємства, товариства), необхідні для виконання статутних цілей та завдань Федерації;

2.3.28. отримує у встановленому законодавством порядку ліцензії для забезпечення діяльності згідно з метою і завданнями Федерації.

2.3.29. засновує засоби масової інформації з метою популяризації проблем у сфері культури та спорту, культурно-освітньої діяльності для подальшого їх вирішення;

2.4. Для виконання основних завдань Федерація в установленому порядку має право:

2.4.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати від свого імені угоди (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, пов’язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських та третейських судах;

2.4.2. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.4.3. вносити пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування;

2.4.4. сприяти розробці та впровадженню програм та проектів, що відповідають завданням Федерації;

2.4.5. брати участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, форумів, прес-конференцій, громадських слухань, круглих столів, виставок, тощо;

2.4.6. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;

2.4.7. створювати юридичні особи (підприємства, товариства), засновувати засоби масової інформації;

2.4.8. брати участь у вітчизняних та міжнародних конкурсах та програмах з метою отримання грантів, технічної (фінансової) допомоги для реалізації статутних цілей Федерації;

2.4.9. здійснювати відповідно до законодавства України підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Федерації та сприяє її досягненню;

2.4.10. представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.4.11. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.12. отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;

2.4.13. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

2.4.14. набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.4.15. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Федерації;

2.4.16. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань;

2.4.17. мати інші права, передбачені законодавством України.

2.5. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) або реорганізацію.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ФЕДЕРАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

3.1. Засновники Федерації є першими членами Федерації, які не мають переваг в правах перед іншими членами громадського об’єднання, а після прийняття рішення про реєстрацію громадського об’єднання всі права засновників на засноване громадське об’єднання переходять до вищого органу Федерації – Загальних зборів.

3.2. Всі члени Федерації мають рівні права встановлені законами України та Статутом.

3.3. Членство в Федерації є нематеріальним правом та не може передаватися іншій особі.

3.4. Кошти, членські внески та інше майно внесене засновниками та членами Федерації до Федерації переходять у власність громадського об’єднання та використовуються виключно на виконання статутних завдань Федерації.

3.5. Федерації не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

3.6. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та є дієздатними, які досягли 14 років, беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають вимоги положень цього Статуту.

3.7. Прийом до Федерації фізичних осіб здійснюється на підставі письмової заяви і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени Федерації або відмову в прийнятті ухвалюється Президією або керівництвом місцевого осередку.

3.8. За рішенням Загальних зборів Федерації особі може бути присвоєне звання Почесного члена Федерації або Почесного Президента Федерації. Почесним членом Федерації може бути політичний чи громадський діяч, науковець, а також будь-яка інша фізична особа, яка має значні заслуги щодо розвитку бодібілдингу в Україні та/або надає значну організаційну, інтелектуальну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Федерації. Почесний член Федерації або Почесний Президент Федерації користується всіма правами члена Федерації, а також наділений правом дорадчого голосу при прийнятті рішень на Загальних зборах Федерації в разі, якщо він не є обраним для участі в Загальних зборах Федерації в якості делегата від місцевого осередку.

3.9. Розмір, форма, порядок та строки сплати вступного, членського та інших видів членських внесків (далі – «внесків») визначається Положенням про членські внески, що затверджується Президією Федерації.

3.10. Членство в Федерації припиняється у випадках:

3.10.1. добровільного припинення членства в Федерації;

3.10.2. автоматичного припинення членства в Федерації у випадках передбачених п. 3.12. цього Статуту;

3.10.3. виключення з членства в Федерації у випадках передбачених п. 3.13 цього Статуту.

3.11. Добровільне припинення членства в Федерації здійснюється шляхом подання до Президії Федерації або керівництву місцевого осередку Федерації письмової заяви. Рішення органів управління Федерації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою Припинення членства вважається дата подання заяви.

3.12. Автоматичне припинення членства в Федерації відбувається в наступних випадках:

3.12.1. у разі смерті;

3.12.2. у разі визнання особи недієздатною;

3.12.3. у разі припинення діяльності Федерації.

Автоматичне припинення членства в Федерації не потребує рішення органів управління Федерації.

3.13. Члена Федерації може бути виключено з Федерації рішенням Президії Федерації за наявності будь-якої з перерахованих нижче підстав:

3.13.1. за недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Федерації, а також невиконання рішень Загальних зборів, Президії, Президента Федерації;

3.13.2. за дії або бездіяльність, що суперечать статутним цілям Федерації та/або завдають шкоду її репутації;

3.13.3. у разі несплати щорічного членського внеску в установлені строки;

3.13.4. у разі виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Федерації.

3.13.5. У разі добровільного або автоматичного припинення членства в Федерації, а також виключення члена з Федерації, майно та кошти, передані таким членом у власність Федерації, поверненню не підлягають.

3.14. Члени Федерації мають наступні права:

3.14.1. брати участь у діяльності Федерації, а саме в роботі органів управління Федерації, її структурних підрозділів та місцевих осередків, а також у реалізації програм, проектів та заходів Федерації у вставленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;

3.14.2. обирати і бути обраним до органів управління Федерації в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;

3.14.3. вносити пропозиції в керівні органи Федерації з питань, що пов’язані з діяльністю Федерації або її керівних органів;

3.14.4. ініціювати створення структурних підрозділів Федерації для виконання статутних завдань Федерації в порядку, встановленому цим Статутом;

3.14.5. користуватись послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація;

3.14.6. одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених органами управління Федерації;

3.14.7. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації, в порядку, встановленому цим Статутом;

3.14.8. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Федерації;

3.14.9. ознайомлюватись із протоколами Загальних зборів та рішеннями органів управління Федерації;

3.14.10. добровільно виходити з членства в Федерації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

3.14.11. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;

3.14.12. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах в разі обрання його делегатом від місцевого осередку;

3.14.13. брати участь у фінансуванні програм та заходів Федерації, що може здійснюватися у формі безповоротної допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з Федерацією чи створеними нею юридичними особами (товариствами, підприємствами);

3.14.14. члени Федерації, які передали Федерації своє майно, кошти та інші матеріальні цінності, мають право вимагати представлення детального звіту про використання відповідного майна, коштів та активів Федерацією;

3.14.15. члени Федерації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та іншими внутрішніми документами Федерації.

3.15. Члени Федерації мають наступні обов’язки:

3.15.1. дотримуватись у своїй діяльності Конституції України, положень Закону України “Про громадські об’єднання”, інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Федерації, що є обов’язковими для членів Федерації та відповідають чинному законодавству України;

3.15.2. сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Положенням про членські внески;

3.15.3. брати участь в діяльності Федерації, всіляко сприяти досягненню мети й виконанню завдань Федерації, визначених цим Статутом;

3.15.4. утримуватись від вчинення дій, що можуть дискредитувати Федерацію, і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;

3.15.5. інформувати органи управління Федерації про відомі їм факти, що можуть вплинути на діяльність Федерації, а також про факти порушення цього Статуту;

3.15.6. виконувати рішення керівних органів Федерації;

3.15.7. дбати про авторитет Федерації, сприяти поширенню інформації про діяльність Федерації;

3.15.8. берегти власність Федерації, не допускати неакуратного ставлення до майна Федерації;

3.15.9. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Федерації.

4. КЕРІВНИ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ

4.1. Для забезпечення діяльності Федерації створюються такі органи управління:

Загальні збори;
Президія;
Контрольно-ревізійна комісія;
4.2. Посадовими особами Федерації є Президент Федерації, члени Президії, члени Контрольно-ревізійної комісії. Посадові особи Федерації можуть отримувати винагороду за свою діяльність.

4.3. Вищим органом управління Федерації є Загальні збори.

4.4. Виконавчим органом управління Федерації є Президія, що створюється для забезпечення основної діяльності Федерації у складі не менше двох осіб, з яких обирається Президент Федерації та члени Президії.

4.5. Поточне управління Федерацією та забезпечення її фінансово-господарської діяльності здійснюється Президентом Федерації.

4.6. Контролюючі функції в Федерації щодо виконання положень Статуту з питань фінансово-господарської діяльності, рішень Загальних зборів, наказів та розпоряджень Президента Федерації покладені на Контрольно-ревізійну комісію.

4.7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФЕДЕРАЦІЇ

4.7.1. Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори (далі – Збори).

4.7.2. Загальні збори мають право ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації.

4.7.3. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими. Проект порядку денного Загальних зборів затверджується Президією Федерації одночасно із затвердженням рішення про скликання Загальних зборів. Остаточний порядок денний затверджується Загальними зборами на початку зборів. Пропозиції щодо порядку денного подаються в письмовій формі до Президії Федерації та підлягають обов’язковій реєстрації.

4.7.4. До виключної компетенції Загальних зборів Федерації належить:

а) затвердження Статуту Федерації та внесення змін та доповнень до нього;

б) обрання (призначення) та відкликання членів Президії та членів Контрольно-ревізійної комісії Федерації;

в) обрання Президента Федерації та дострокове припинення його повноважень;

г) визначення основних напрямків діяльності Федерації;

д) прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію (саморозпуск) Федерації, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

е) затвердження річного плану, бюджету, річного звіту та річного бухгалтерського балансу;

ж) прийняття рішень про створення юридичних осіб (підприємств, товариств), затвердження їх статутів чи положення про них, прийняття рішень про їх ліквідацію чи реорганізацію;

з) прийняття рішень про заснування засобів масової інформації, затвердження їх статутів чи положення про них, прийняття рішень про їх ліквідацію чи реорганізацію;

и) реалізація прав власності на майно та кошти Федерації;

й) затвердження зразків атрибутики, символіки Федерації;

к) затвердження почесного членства в Федерації;

л) затвердження актів ревізії;

м) заслуховування звітів про діяльність Федерації, Президії Федерації та Контрольно-ревізійної комісії Федерації;

н) прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Федерації;

о) прийняття рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів Федерації;

п) прийняття рішення про вступ Федерації до громадських спілок;

р) вирішення інших Статутних повноважень щодо діяльності Федерації, в тому числі і повноважень наданих Президії та Президенту Федерації.

4.7.5. Загальні збори покладають повноваження з господарського управління майном Федерації на Президента Федерації або уповноваженого ним іншого члена Президії.

4.8. ПРЕЗИДІЯ

4.8.1. У період між Загальними зборами членів Федерації вищим виконавчим постійно діючим органом, що здійснює загальне керівництво діяльністю Федерації, є Президія Федерації. Президія вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.

4.8.2. Кількісний склад Президії встановлюється Загальними зборами Федерації. До складу Президії входять Президент та члени Президії. Президент очолює Президію.

4.8.3. До компетенції Президії відноситься:

а) призначення керівників програм та творчих об’єднань;

б) створення секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій, експертних та робочих груп та інших структурних підрозділів Федерації, затвердження напрямків їх роботи та повноважень, а також затвердження голів таких підрозділів;

в) прийняття та затвердження рішень стосовно прийому (виключення) до складу членів Федерації;

г) визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

д) прийняття та затвердження положення про членські внески, інших положень та внутрішніх документів Федерації, а також змін та доповнень до них;

е) визначення дати, місця проведення й проекту порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів;

ж) скликання чергових та позачергових Загальних зборів;

з) управління майном і коштами Федерації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат;

и) забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів;

й) призначення представників від Федерації для участі в Конгресах міжнародних спортивних та фізкультурних федерацій та асоціацій;

к) ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Президії;

л) затвердження звітів Президента про роботу Федерації;

м) затвердження щорічних звітів Контрольно-ревізійної комісії;

н) затвердження планів діяльності, які випливають з основних завдань Федерації;

о) затвердження громадських, просвітніх та культурних програм та проектів;

п) затвердження печатки та штампів Федерації, членських квитків;

4.8.4. Члени Президії виконують свої повноваження протягом 4 (чотирьох) років і виконують повноваження до моменту ухвалення рішення Загальними зборами Федерації про їх усунення з посад.

4.8.5. Кожний член Президії має право репрезентувати Федерацію у зносинах з державними органами і організаціями, громадськими об’єднаннями, зарубіжними організаціями у межах його повноважень визначених Президентом Федерації.

4.8.6. У своїй діяльності Президія керується цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації.

4.9. ПРЕЗИДЕНТ

4.9.1. Президент Федерації є вищою посадовою особою Федерації, що здійснює поточне керівництво її діяльністю в періоди між Загальними зборами, забезпечує її фінансово-господарську діяльність, має право без довіреності представляти Федерацію у відносинах з третіми особами, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в громадських об’єднаннях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності та офіційно висловлюватись від імені Федерації.

4.9.2. Президент Федерації обирається Загальними зборами шляхом таємного голосування. Обраним вважається кандидат, що набрав просту більшість голосів учасників Загальних зборів.

4.9.3. Строк повноважень Президента Федерації становить не менше 4 (чотирьох) років і припиняється в момент вступу на посаду новообраного Президента. Новообраний Президент вступає в повноваження через 3 (три) місяці з моменту обрання. Одна й та сама особа може обіймати посаду Президента необмежену кількість разів.

4.9.4. Кандидатури на посаду Президента можуть бути запропоновані будь-яким членом Федерації або шляхом самовисування.

4.9.5. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Президента мають бути подані Президії у письмовій формі разом із письмовою згодою кандидата, якого висувають. Строки та порядок подання кандидатур встановлюються рішенням Загальних зборів Федерації.

4.9.6. Президент Федерації має наступні повноваження:

а) здійснення поточного керівництва діяльністю Федерації щодо реалізації статутної мети та завдань Федерації, безпосереднього керівництва діяльністю Президії, здійснення координації діяльності відокремлених підрозділів Федерації;

б) підготовка та подання на затвердження Президією звітів Президента про роботу Федерації та виконання бюджету Федерації за звітний період;

в) підготовка та доведення на Загальних зборах до відома членів Федерації інформації щодо діяльності Федерації та виконання бюджету Федерації за звітний період;

г) затвердження штатного розкладу та умов оплати праці співробітників Федерації, а також затвердження функціональних обов’язків Віце-президентів та штатних працівників Федерації, видання наказів;

д) скликання засідань Президії;

е) головування на засіданнях Президії;

ж) здійснення інших повноважень, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України або делеговані Президенту Загальними зборами.

4.9.7. З метою реалізації статутних повноважень Президент Федерації має наступні права та обов’язки:

а) представляє Федерацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними Федераціями, установами, підприємствами, членами Федерації, приватними особами;

б) діє від імені Федерації без довіреності та вчиняє від імені Федерації юридично значущі дії;

в) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Федерації;

г) відкриває та закриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та інші рахунки, розпоряджається поточним та іншими рахунками Федерації та грошовими коштами, що знаходяться на даних рахунках, підписує розрахункові, фінансові та інші документи;

д) веде реєстр членів Федерації;

е) визначає посадових осіб, що вправі діяти від імені Федерації за дорученням;

ж) головує на засіданнях Президії;

з) підписує будь-які документи, що стосуються діяльності Федерації;

и) ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції інших центральних органів управління.

й) укладає від імені Федерації договори (угоди), трудові договори (контракти), видає обов’язкові для виконання накази та розпорядження, видає довіреності;

к) має право першого підпису фінансових документів Федерації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та інших державних установ та органів;

л) видає накази у межах своїх повноважень, обов’язкові для виконання працівниками Федерації;

м) приймає заяви від фізичних осіб, що бажають бути прийнятими у члени Федерації;

н) проводить аналіз наданих заявниками документів з будь-яких питань;

о) призначає на посади та звільняє з посад працівників Федерації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;

п) призначає керівників відокремлених підрозділів Федерації;

р) здійснює управління майном та коштами Федерації;

с) готує проекти рішень Президії, річні плани, звіти, проекти кошторису, порядок витрачання коштів.

4.9.8. Президент звітує про результати своєї роботи за два роки на кожних чергових зборах Загальних зборів. У випадку визнання роботи Президента незадовільною, Загальні збори можуть ухвалити рішення про проведення дострокових виборів Президента Федерації і призначити тимчасового виконуючого обов’язки Президента Федерації. Дострокові вибори Президента Федерації проводяться за правилами, встановленими пунктами 4.9.2., 4.9.3., 4.9.4., 4.9.5. цього Статуту.

4.9.9. У випадку своєї відсутності за будь-якої причини, або для поточної роботи Президент має право передавати частину своїх повноважень будь-якому з Віце-президентів, що складають Президію.

4.9.10. Віце – президенти працюють за напрямками у відповідності до рішення Загальних зборів, Президії і доручень Президента.

4.9.11. Президент та члени Президії виконують свої повноваження та функції на громадських засадах, або на підставі трудового договору за рішенням Загальних зборів.

4.10. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

4.10.1. Контрольно-ревізійна комісія – орган Федерації, що здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Федерації, а також дотриманням положень законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Федерації.

4.10.2. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Статуту Федерації.

4.10.3. Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації і подає звіт про результати проведених перевірок на розгляд Президії не рідше 1 (одного) разу на рік.

4.10.4. Контрольно-ревізійна комісія звітує про результати проведених перевірок на кожних чергових Загальних зборах, а в разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачергових Загальних зборах.

4.10.5. Кількість членів Контрольно-ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами.

4.10.6. До складу Контрольно-ревізійної комісії Федерації не може входити Президент Федерації та члени Президії.

4.10.7. Контрольно-ревізійна комісія контролює:

– використання коштів та майна Федерації;

– виконання бюджету та фінансових планів Федерації;

– дотримання положень чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх положень Федерації;

– виконання рішень Загальних зборів.

4.10.8. Контрольно-ревізійна комісія підпорядкована та підзвітна Загальним зборам.

4.10.9. Акти ревізії підлягають затвердженню Загальними зборами Федерації.

5. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Загальні збори Федерації.

5.1.1. Загальні збори Федерації скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.1.2. Рішення про проведення щорічних Загальних зборів приймається Президією Федерації за пропозицією Президента Федерації.

5.1.3. Про скликання Загальних зборів члени Федерації повідомляються на офіційному сайті Федерації (www.fbb.od.ua) не пізніше 30 днів до дати її проведення.

5.1.4. В позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Президії або з ініціативи не менше 10 відсотків від загального числа членів Федерації або за вимогою контрольно-ревізійної комісії Федерації.

5.1.5. Вимоги щодо позачергово

 

 

 

 

 

 

Наш Instagram